Vragen en antwoorden

 

Kun je stralings-armer bellen?

Ja, dat kan.

1. Let bij de aankoop op de SAR waarden van je telefoon. http://www.sardatabase.com/

2. Gebruik de luidspreker indien mogelijk.

3. Houdt tijdens het verbinding maken de telefoon niet tegen je hoofd/ lichaam.

4. Bel niet in afgesloten ruimtes en ook niet in treinen, metro's, tram ed.


Zie de sites van Belgie. Duitsland, Frankrijk, Engeland, Oostenrijk enz helaas geeft Nederland alleen een verborgen aanwijzing hoe met deze risicovolle techniek om te gaan. ZOEK DE niet publiekelijk gemaakte SITE VAN HET NEDERLANDSE KENNISPLATFORM

Duitse Politievakbond zal de wetenschappelijke begeleiding van de invoering van het BOS Digitalfunk – systeem nauwgezet volgen en beveelt aan om zich ten minste te houden aan de gedragsregels van het Bundesamt für Strahlenschutz:

1. Bel indien mogelijk met het vaste net

2. Stuur bij voorkeur een SMS zodat de afstand tussen mobieltje en het hoofd relatief groot is

3. Houd mobiele gesprekken zo kort mogelijk

4. Niet telefoneren bij slechte ontvangst

5. Gebruik mobieltjes met lage SAR-waarden

6. Gebruik hands-free telefonie

7. Houd het mobieltje tijdens de verbindingsprocedure niet aan het oor omdat dan het elektromagnetisch veld dan het sterkst is


Wat wordt verstaan onder Elektro Magnetische Velden/ straling (hierna EMV)?

EMV van hoogspanningsmasten en het elektriciteitsnet noemen we EMV velden. EMV van zendinstallaties voor draadloze communicatie noemen we straling. EMV straling komt zowel binnenshuis als buitenshuis voor: draadloze computerverbindingen, draadloze telefoons, draadloze modems, Wlan, Wifi, enz. Tegenwoordig wordt iedereen in onze maatschappij aan een “cocktail” van elektromagnetische straling en velden blootgesteld.

Is de hoeveelheid EMV in het leefmilieu in de loop der jaren toegenomen?

Ja. De totale hoeveelheid is jaarlijks stijgend door alle nieuwe technieken die erbij komen, zowel buitenshuis als binnen in de woning. Bovendien worden er nu vooral ook kunstmatige stralingsvormen gebruikt, die in de natuur zelfs helemaal niet voorkomen. Ons lichaam heeft hier dus ook geen genetische ervaring mee.

Waarom is een mens (over)gevoelig voor EMV?

In het menselijke lichaam (ook dierlijk en plantaardig) komen allerlei vormen van uiterst subtiele ingebedde elektromagnetische processen voor. Onze gezondheid hangt daarvan af. Straling van draadloze communicatie veroorzaken naast warmte en zwerfstroompjes, nog onbegrepen oscillaties in het lichaam van mens, dier en plant, die de interne elektromagnetische werking van het lichaam op termijn onomkeerbaar verstoren.

Hoe kunnen EMV de lichaamsprocessen nadelig beïnvloeden?

Elektromagnetische velden kunnen op heel veel verschillende manieren nadelig inwerken op levende organismen. Lang werd door industrial minded institutes verondersteld dat dit alleen kon gebeuren door overmatige verhitting en het opwekken van elektrische wisselstromen in het weefsel. In toenemende mate komt er  gedegen wetenschappelijk bewijs dat EMV zeer vele biologische ontregelingen kan veroorzaken. Lees hier verder in de meer dan 24000 publicaties

Is deze beïnvloeding door EMV schadelijk voor de gezondheid?

Er zijn meer dan honderd bekende en wetenschappelijk beschreven biologische ontregelingen die door Rf straling en EM velden kunnen ontstaan. Het is meer dan plausibel dat dit ook gezondheidsrisico's tot gevolg heeft. Naast onomkeerbare ontregelingen zijn er ook aanwijzingen voor chronische aandoeningen en syndromen, die de levenskwaliteit ernstig kunnen aantasten.

 

Welke symptomen en aandoeningen zijn tot nu toe in verband gebracht met EMV?

Onderzoeksresultaten van de laatste 30 jaar laten een consistente wetenschappelijk gefundeerde relatie zien tussen blootstelling aan elektromagnetische straling (EMF) en biologische effecten. Een nauwkeurige inschatting van de mate van onomkeerbare gezondheidsrisico’s is binnen de context van de economische belangen, moeilijk te maken door onze overheden. Er is echter meer dan genoeg aanleiding om het voorzorgsprincipe toe te passen.


De vele effecten kan men in twee categorieën samenvatten:

1) Effecten die het lichaam in een actieve toestand van alertheid brengen. Voorbeelden hiervan zijn; verhoging van de reactiesnelheid, vermindering van de alfa golven in het EEG, verlaging van de melatonine productie, vermindering van de lagere frequenties van het hartritme, toename van stresshormonen en calciumefflux uit de cellen,

 

2) Effecten die de genetische en immunologische basis van het lichaam aantasten. Voorbeelden zijn; DNA breuken en chromosomenbeschadiging, verzwakking van het immuunsysteem, afname van de vruchtbaarheid, initiërend en bevorderend effect op tumoren en kanker ontwikkeling, verhoging van de NO concentraties, verlaging van bloed hersenbarrière.

 

Kan de mens EM velden van telefoons en zenders rechtstreeks en bewust voelen?

Nee, want we hebben er geen bewust zintuig voor. Wat er het dichtst bij komt zijn de indirecte belevingen van pijn, warmte, duizeligheid, onwel bevinden, vermoeidheid ed. Vele mensen ervaren dit maar weten niet waardoor dat komt.


Kan het kwaad als de zender van het mobieltje mij een warm oor bezorgt?

Ja, want het is niet alleen het warmer worden van het oor, er treden nog tientallen andere ontregelingen op. Daar komt bij dat niet alleen het oor warmer wordt maar ook het achterliggende hersenweefsel. Hersenweefsel kan slecht tegen verwarming.


Hoe kun je deze verwarming voorkomen?

Korte gesprekken, gebruik een oortje, mobieltjes niet op het lijf dragen.


Hoe schadelijk zijn EM velden van zendmasten en mobieltjes op de langere termijn?

Ook dit is wetenschappelijk meer dan plausibel bewezen. Op korte en op lange termijn zal de hoeveelheid stress en vitaliteitsverlies gezondheidsschade met zich mee brengen. Veel ervaringen wijzen op onomkeerbare chronische klachten bij langdurige blootstelling aan straling van zenders, modems, wifi enz.


Kunnen mijn onbegrepen chronische klachten verband houden met EMV?

Ja, dat kan. Als u al langere tijd een of meer symptomen of aandoeningen heeft die hierboven genoemd zijn. Breng het bij uw huisarts ter sprake, heeft die er geen kennis van, bezoek dan een andere huisarts (er is vrije keuze van huisarts)


Is Elektrohypersensitiviteit (EHS: Electro Hyper Sentsitivity) een door medici erkende aandoening?

In Nederland is EHS of elektroallergie niet erkend. De Wereld Gezondheidsorganisatie erkent de aandoening wel (WHO factsheet 296).


Waarom zijn veel dokters zo onwetend over EMV?

Het zat en zit niet in de gangbare medische opleiding om hier ook maar iets over te weten. Bovendien werd elektromagnetisme in de 17de en 18de vaak geassocieerd met kwakzalverij en homeopathie. Artsen zijn er daarom nog steeds huiverig voor. Nog onbegrepen chronische symptomen worden door hen vaak gezien als psychosomatisch (“het zit tussen de oren”) (net zoiets als heksenverbranding). Heel pijnlijk voor de vele mensen die lijden aan elektrostress en elektroallergie. Vele mensen worden verwezen naar een psycholoog of worden als SOLK ter zijde geschoven.


Is deze technologie wel goed uitgetest, voordat ze op de markt kwam?

Nee, althans niet voor zover het gaat over het verband tussen straling en gezondheid. Alleen de techniek wordt verbeterd voor gezondheidsrisico's is geen oog.


Wat weten we van de werking van EMV op dieren, zoals koeien, vogels, bijen, etc.?

Langzaam ook meer dan genoeg om ook hier voorzichtigheid te betrachten. http://www.stopumts.nl/pdf/RIVM%20rapport%20(1).pdf


Wat is het verschil tussen laag– en hoogfrequente velden?

De EMV straling is een wisselspanning met een hoog aantal spanningsvariaties per seconde. Dat heet “frequentie”. Elektrische apparatuur (zoals elektrische wekkers, het lichtnet, adapters en hoogspanningsleidingen) genereert in de nabijheid velden die met een relatief lage frequentie variëren (50x per seconde). Draadloze apparatuur (zoals DECT- huistelefoons, draadloos internet, wifi, modems en GSM- of UMTS-masten) werkt daarentegen met velden uit een veel hoger frequentiegebied (van honderdduizend tot miljarden keren per seconde. GigaHetz)


Zijn er wettelijke normen voor blootstelling aan  EMV?

Nee normen zijn er niet wel richtlijnen. Die zijn er in NL alleen voor korte termijn-blootstelling tegen overmatige verhitting van levend weefsel. Er zijn geen normen/ richtlijnen die beschermen tegen de honderden stress en vitaliteitsontregelingen die iedereen moet ondergaan. Daarnaast zijn er ook geen richtlijnen voor synergie effecten, opstapeling van bv chemische, medicamenteuze, landbouwgif, werkstress effecten enz.


Weten we al voldoende over de inwerking van EMV op onze gezondheid?

Ja. Meer dan voldoende om beleidsveranderingen door te voeren richting voorzorg en voorzichtigheid. Nee wat betreft het doorzien van levende organismen in relatie tot EMV velden/ straling. Er is relatief gezien nog beperkt inzicht in gecombineerde en cumulatieve effecten die kunnen ontstaan bij blootstelling. Maar de wetenschap twijfelt niet aan zichzelf en denkt dat er per definitie alleen opwarming mogelijk is.

 

Wat is de stand van de wetenschap

Er zijn momenteel haast 24000 wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd. Die geven meer dan voldoende aanleiding om voorzichtiger met deze risicovolle techniek om te gaan


Waarom wordt er niet meer over bekend gemaakt?

Op dit moment wordt van overheidswege alleen bekend gemaakt wat met 95% zekerheid bewezen is. De lat wordt hiermee onbewijsbaar hoog gelegd en dat is vooral gunstig voor de industrie en de handel in elektronische communicatie apparatuur. De overheid streeft naar het voorkómen van “onnodige onrust” zoals ons op het ministerie verzekerd werd. Groei van de economie staat centraal. Onze overheid heeft de neiging gezondheidsproblemen door EMV te bagatelliseren.


Wat kun je zelf doen om je tegen EMV te beschermen?

Probeer de blootstelling aan EMV die gedurende de 24 uur van de dag optreedt zo laag mogelijk te houden. Keuze van de woninglocatie, inrichting van eigen huis en werkplek. Ben je echt elektrohypersensitief, dan is afscherming de enige mogelijkheid. Afscherming tijdens de slaap lijkt het meest noodzakelijk. Daar bestaan technische middelen voor, zoals afschermend gaas, speciale klamboes, etc. Het algemene devies is: “De zender uit of uit de zender”.


Welke waarden aan straling worden beschouwd als veilig?

Is niet eenduidig te zeggen, maar het ALARA principe, of voorzichtigheidsprincipe of het voorzorgprincipe zou gezien de wetenschappelijke inzichten van kracht moeten zijn. Dat wil voor NL zeggen dat de richtlijnen drastisch lager moeten worden. Het Europees parlement stelt strengere regels voor blootstelling aan EMV voor. Het is aan de landen zelf om die regelgeving over te nemen of niet. De verschillen tussen de afzonderlijke landen zijn groot, wat wijst op veel verwarring en onduidelijkheid op dit gebied.